บุคลากร-ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

นฤมล รัตนากรพันธุ์ (ก้อย)

Innovation Developer


“นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่สามารถทดแทนหรือสร้างความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกิดเป็นกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์และเป็นที่ยอมรับ”

 

WORK

ดิฉันทำหน้าที่เป็นนักพัฒนานวัตกรรม (Innovation Developer) ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ มีหน้าที่ประสานงานและพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ ด้านสมุนไพรเพื่อการรักษาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งจากความต้องการของธุรกิจชีวการแพทย์ หน่วยงานสาธารณสุข นักวิจัย ผู้ใช้งานที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเข้ารับการสนับสนุนทุนของ สนช. โดยพัฒนาและเชื่อมโยงส่วนงานให้เกิดผลสำเร็จ อาทิ ผลิตภัณฑ์ชีวการแพทย์ ซอฟต์แวร์บริการที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรแนะนำหน่วยงาน กระบวนการสร้างนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมนวัตกรรมย่านโยธี

ดิฉันเข้าร่วมงานกับ สนช. มากกว่า 2 ปี เริ่มต้นทำงานในตำแหน่ง ICM 2012 และ IDC 2015-2016 ของโครงการคูปองนวัตกรรมระยะที่ 2 ด้านอุตสาหกรรมอนาคตและจัดกิจกรรม Innovation District Walkathon 2016 เมื่อได้ทำงานในตำแหน่งนักพัฒนานวัตกรรม ดิฉันรู้สึกชอบเพราะได้ทำงานกับโครงการที่สามารถต่อยอดและพัฒนาโครงการที่เป็นชีวการแพทย์ มีการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าโครงการที่สำนักงานให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จ มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้จริง ดิฉันยังได้จัดทำข้อมูล Ecosystem ของ Biomedical ซึ่งข้อมูลที่ออกมาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆ หน่วยงาน

 

EXPERTISE

ดิฉันมีประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Biomedical) เนื่องจากเป็นงานที่ทำมาเป็นเวลานาน จึงมีคอนเนกชันในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างมาก โดยก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งนักโภชนาการ นักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมถึงการเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน และผู้จัดการโครงการ Medical Research ในหน่วยงานสถานพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน เรียนรู้การทำงานในหลายๆ วัฒนธรรม มีโอกาสเป็นผู้จัดการโครงการเชิงนโยบายด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบลอจิสติกส์การไหล วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลรวมถึงระบบ E-submission/Cold Chain/Traceability ตลอดจนงานวิจัยในคน ได้แก่อาหารทางการแพทย์ วัสดุปิดแผลและเครื่องรักษาบาดแผล (NPWT)

จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาทำให้ดิฉันได้มีโอกาสทำงานในหลากหลายหน้าที่และเกิดเป็นคอนเนกชันที่ดีที่ทำให้ดิฉันสามารถนำคอนเนกชันและองค์ความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับงานใน สนช. ได้ทั้งหมดและสามารถ Matching ผู้ประกอบการ นักวิจัย และหน่วยงานห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้อย่างลงตัว

ดิฉันคิดว่าอุตสาหกรรมทางชีวการแพทย์ยังสามารถเติบโตไปได้อีกมากและคิดว่าน่าจะมีคลัสเตอร์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จากการ Matching ของเรา และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้ประกอบการเองด้วย ในอนาคตนอกจากเป้าหมายที่จะทำให้งานสำเร็จตาม KPI ปกติของการทำงาน ดิฉันยังมีอีกหนึ่ง เป้าหมายสำคัญคือการได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ เฮลท์แคร์ ที่ได้รับการรับรองด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงจากผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานได้ ดังนั้นหากดิฉันสามารถ Matching นักวิจัยกับผู้ประกอบการได้มากขึ้น ก็น่าจะเกิดการนำข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างมาก ผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

CREATIVITY

เมื่องานที่ทำต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางดิฉันจึงชอบค้นคว้าข้อมูลข่าวสารเพื่ออัปเดตความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ดิฉันชอบศึกษาเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาหารเฉพาะทาง เทคโนโลยีทางอาหาร วัสดุศาสตร์ และการเงินการลงทุน รวมทั้งเรื่องของการเข้าอบรมทางด้านอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ เช่น เรื่องมาตรฐานการรวมกลุ่มเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ การผลักดันในเรื่องของชีวการแพทย์ในหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น

ถ้าเราทำให้ผู้ประกอบการรู้แนวทางในการพัฒนามาตรฐานหรือพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จนกลายเป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งความรู้เหล่านั้นก็คือความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากโครงการมานั่นเอง เมื่อมีโอกาส ดิฉันชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในแต่ละปีจึงมีทริปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างมากเพราะการท่องเที่ยวทำให้เราสามารถเห็นมุมมองใหม่ๆ โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศทำให้ได้เห็นผลิตภัณฑ์ในตลาดที่หลากหลายและดูน่าสนใจ ทำให้มองเห็นเทรนด์ของอุตสาหกรรม อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศอีกด้วย

 

 

 

EXPERIENCE

  • ผู้ประสานงานโครงการ
  • วิทยากรแนะนำหน่วยงาน กระบวนการสร้างนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
  • นักโภชนาการ และนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานและผู้จัดการโครงการด้านงานวิจัยทางการแพทย์

EDUCATION

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • Innovation Developer