บุคลากร-ฝ่ายบริหารองค์กร

คชพล ปานคล้าย (เอ็กซ์)

เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรม


ไม่มีข้อมูลวิสัยทัศน์

WORK

ขณะนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารองค์กร ทำหน้าที่ในส่วนของงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารจัดการครุภัณฑ์ งานบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน งานระบบการบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะของ สนช. และงานบริหารจัดการเอกสารออก (ไปรษณีย์/พนักงานรับส่งเอกสาร) 

EXPERTISE

ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนช. ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในของสำนักงาน งานธุรการ งาน IT ในด้านต่างๆ เพื่อก็ให้เกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบได้ในการปฏิบัติงาน

CREATIVITY

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสารคดีออกแบบบ้านและที่อยู่อาศัยแบบสร้างสรรค์ทางนวัตกรรม

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

EDUCATION

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ไม่มีข้อมูล